Catering på Södermalm

Moms på Restaurang och Cateringtjänster

Efter en skattereform 2012 är momsen på Restaurang- samt Cateringtjänster mer harmoniserad än tidigare, även om det fortfarande finns undantag. Innan var detta område relativt snårigt, olika regler gällde för om man åt maten i restaurangen, eller tog med den hem, t.ex. Den skattesats på 12% som numera används är även harmoniserad med den man betalar på livsmedel i butik. Inom Sverige finns numera tre olika nivåer av skatt, en allmän skatt på 25%, moms för livsmedel och övernattningar på 12% samt 6% moms avseende tidningar, kultur, konst och resor.

Under reformen togs i beaktande den regel inom beskattning som säger att en tjänst ska betraktas som, och beskattas som, en helhet om de individuella beståndsdelarna anses ha inbördes relationer till varandra. T.ex inom catering beskattades tidigare maten med en procentsats och tillhörande hyra av porslin med en annan.

För att förenkla beskattning både för säljare, kund och Skatteverket så gjordes denna reform. Enligt Skatteverket har skattefusket inom restaurang- och cateringbranschen minskat med 700 MSEK per år sedan momsen sänktes och harmoniserades. En stor del av denna besparingspost kommer sannolikt från restaurang och catering i Stockholm, då Stockholm är den överlägset största marknaden inom dessa två branscher.

Under 2016 publicerade Skatteverket ett antal ställningstaganden avseende detta område och hur olika tjänsteslag kombineras (t.ex mat på en resa). Detta för att harmonisera de svenska skattelagarna med de inom EU. Detta har ännu dock bara fått formen av rekommendationer och ej lagar och kommer därför ej tas upp i denna text som enbart berör gällande beskattningsregler.

Nedan kommer redogöras för vad som gäller nu inom respektive område.

Moms på restaurangtjänster

Restaurang Valand

Kännetecknande för en restaurangtjänst är att den består av både en produkt – maten och drycken – samt de stödtjänster som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten i sin helhet. D v s själva tillagningen av maten, servering, tallrikar, glas, efterföljande diskning, lokalhyra etc. För detta var procentsatserna olika beroende på vilket slag av tjänst det avsåg. Maten beskattades med 25%.

Numera gäller en procentsats på 12% för restaurangtjänster som helhet. Detta gäller även för s.k. take-away, eller mat för avhämtning, som även tidigare var beskattad med 12%. Grundtanken bakom att dessa två olika tjänster skilde sig åt vad gäller skattesatsen var att man vid avhämtning inte begagnar sig av servering, disk, etc. En harmonisering ansågs ändå vara en fördel, inte minst administrativt.

Dock finns ett undantag till denna beskattningsnivå och det är alkohol. Alkoholhaltiga drycker (överstigande alkoholhalten för folköl) beskattas även efter 2012 med 25%.

Moms på cateringtjänster

Inom catering kan ingå ungefär samma poster som inom restaurangtjänster (oftast undantaget lokal). Skillnader här är att det ibland bara ingår en sak (maten) men ofta en eller flera av:

  • Leverans
  • Servering
  • Hyra porslin
  • Dukning
  • Diskning
  • Städning

Då dessa olika tjänsteslag tidigare hade olika skattesatser så blev detta område snårigt. I synnerhet för den säljande partnern kunde bokföring, redovisning samt momsinbetalningar bli omfattande. Ofta förekom fel, vilket var till nackdel både för cateringföretaget och Skatteverket.

Det finns inte offentligt publicerad information avseende hur mycket av de “sparade” 700 MSEK som härför från cateringbranschen. Men troligen är det en relativ stor del eftersom detta område har varit så pass differentierat.